Menu
Gyda hyder, mae popeth yn bosib / With confidence, everything is possible
Home Page

Cynllun Gwella Ysgol/ School Improvement Plan

Search
Translate

Cynllun Gwella Ysgol/School Improvement Plan
 
Blaenoriaethau ar gyfer 2017-18/Priorities for 2017-18
 

1.     Codi Safonau Iaith/Llythrennedd ar draws yr ysgol – Ffocws: Darllen
Raise standards in Language/Literacy across the school – Focus: Reading
 
2.     Codi Safonau Mathemateg/Rhifedd ar draws yr ysgol – Prif Ffocws: Mathemateg y Pen/Gweithdrefnol;
Raise Standards in Numeracy/Mathematics across the school – Focus: Mental Arithmetic/ Procedural Numeracy
 
3.     Parhau i wella’r ddarpariaeth a safonau Cymhwysedd Digidol disgyblion.
Continue to improve pupils Digital Competency skills 
 
4.     Cryfhau cysylltiadau gyda chymuned yr ysgol er mwyn codi safonau e.e. presenoldeb, darllen a pharhau I wella cysylltiadau gyda’r gymuned ehangach er budd ein disgyblion.
Strengthen links with the school community in order to raise standards e.g. attendance, reading and continue to improve links with the wider community for the benefit of our pupils.
 
5.     Datblygu prosesau cadarn ar gyfer monitro a hunanarfarnu gan gynnwys cynllunio asesu ac olrhain cynnydd
Develop robust processes for monitoring and self-evaluation including assessment planning and tracking progress.

Top