Menu
Gyda hyder, mae popeth yn bosib / With confidence, everything is possible
Home Page

Blwyddyn 1 a 2 / Year 1 & 2

Search
Translate

Croeso i’n dosbarth ni!😃

 

Croeso i ddosbarth blwyddyn 1 a 2. Mrs Bowkett yw ein hathrawes ac rydym yn lwcus bod gennym Mrs McCloy a Miss Walters i’n helpu hefyd.

 

Thema

Ein thema'r tymor yma yw 'Fflam a Fflach'. (Gweler y trosolwg isod er mwyn gweld y gweithgareddau cyffrous fydd yn digwydd yn ystod y tymor).
 
Addysg gorfforol

Bydd cyfnodau addysg gorfforol ar Ddydd Mercher a Dydd Iau - cofiwch ddod â dillad addas i’r ysgol. Gwisgwch esgidiau addas bob dydd gan ein bod ni'n ymdrechu i gyflawni milltir y dydd ac rydym yn actif wrth weithio yn y Cyfnod Sylfaen. Dewch a welis ar gyfer ein Mawrth Mwdlyd! Byddwn yn gweithio a dysgu yn yr ardal allanol.
 

Llyfrau darllen / Gwaith cartref
Mi fydd llyfrau a deunydd darllen yn cael eu dosbarthu ar Ddydd Iau fel arfer - dewch a’r deunydd yn ôl erbyn Dydd Llun os yn bosib os gwelwch yn dda.
 

Ffrwyth, dŵr ac ysgol iach

Mae croeso i chi ddod a ffrwyth YN UNIG i'r ysgol i'w bwyta yn ystod amser chwarae (dim bisgedi / ffrwyth wedi sychu). Caniateir dŵr llonydd yn ystod y dydd. Gellir rhoi 'squash' i  blant yn eu pecynnau bwyd ond anogir bwyta'n iach yn yr ysgol. DIM diodydd ffisi na losin os gwelwch yn dda. Rydym hefyd yn ysgol DDI-GNAU oherwydd peryglon alergedd difrifol ymysg disgyblion.

 
Cinio
Cofiwch i ddefnyddio system dalu 'Squid' ar lein ar gyfer cinio eich plentyn.

 

 

Welcome to our class!😃


Welcome to Year 1 & 2. Mrs Bowkett is our class teacher and we are lucky to have Mrs McCloy and Miss Walters to help us too.

 

Theme

Our theme this term is 'Flash and Flame'. (Please see the overview below for ideas and activities planned for the term ahead).


P.E
Physical education lessons are on Wednesdays and Thursdays - please wear appropriate clothing to school on these days. Try to wear appropriate footwear every day as we endeavour to walk the daily mile. We are also active when learning in the Foundation Phase. Please bring wellies for our 'Welly Tuesdays', we will be working outdoors.


Reading books and homework

Reading books/home tasks and letters will usually be distributed every Thursday in folders - bring the materials back by Monday if possible please.
 

Fruit, water and healthy school

Children can bring fruit to school to enjoy at break time (no biscuits /dried fruit). ONLY still WATER is allowed during the day. Squash is only permitted in lunch boxes - NO fizzy pop or sweets please. We are a NUT FREE school due to serious implications of allergy. 

 
Lunch money
Remember to use the online payment system 'Squid' for dinners.

Gwefannau defnyddiol / Useful websites

Top