Menu
Gyda hyder, mae popeth yn bosib / With confidence, everything is possible
Home Page

Dysgu Cymraeg | Learning Welsh

Search
Translate

Mae cyrsiau Dysgu Cymraeg ar gael yn ystod y dydd a gyda'r nos, gyda'r mwyafrif yn cael eu cynnal mewn dosbarthiadau rhithiol ar hyn o bryd. Mae'r cyrsiau yn cael eu cynnal gan rwydwaith o ddarparwyr cyrsiau ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Dych chi'n gallu dod o hyd i gwrs yma neu beth am ddechrau dysgu trwy ddilyn un o'n cyrsiau blasu ar-lein?

Os dych chi'n defnyddio YouTube, gallwch danysgrifio i'n tudalen er mwyn gweld fideos ychwanegol yma.

 

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol sy'n gyfrifol am bob agwedd ar y sector Dysgu Cymraeg – o’r cwricwlwm ac adnoddau ar gyfer tiwtoriaid i ymchwil, marchnata, cyfathrebu ac e-ddysgu.

Sefydlwyd y Ganolfan mewn ymateb i'r adroddiad Codi Golygon: adolygiad o Gymraeg i Oedolion. Mae’r Ganolfan yn gweithredu fel corff hyd braich oddi wrth Lywodraeth Cymru, sy’n ei hariannu, a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, a enillodd y tendr i’w sefydlu.

 

Hyder i siarad Cymraeg gyda ffrindiau | Confidence to speak Welsh with friends

 

The majority of Learn Welsh courses are being held in virtual classrooms at the moment, with courses available during the daytime and evenings. Courses are delivered by a network of providers on behalf of the National Centre for Learning Welsh.

You can find a course here or watch our video for more information.

You can also subscribe to our Youtube page to watch additional videos here.

 

The National Centre for Learning Welsh is responsible for all aspects of the Learn Welsh sector - from curriculum and course development to resources for tutors, research, marketing and e-learning.

The Centre was established in response to the report, Raising our sights: review of Welsh for Adults, The Centre operates at arm's length from Welsh Government, which funds it, and is part of the University of Wales Trinity Saint David group.

 

Top