Menu
Gyda hyder, mae popeth yn bosib / With confidence, everything is possible
Home Page

Grant Amddifadedd/ Pupil Deprivation Grant 2020/2021

Search
Translate

Datganiad GAD

Mae’r Grant Amddifadedd Disgyblion (GAD) yn cael ei ddyrannu i ysgolion sydd â disgyblion sy'n dod o deuluoedd incwm isel ac yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim (PYDd) ynghyd a disgyblion sydd wedi derbyn gofal yn barhaus am fwy na chwe mis ( PYG).
Disgwylir i ysgolion i wneud y defnydd gorau o'r cyllid hwn i weithredu strategaethau cynaliadwy a fydd yn gyflym arwain at newidiadau ar gyfer dysgwyr sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim neu sy’ mewn gofal am fwy na chwe mis. 

Cyllid GAD 2020/2021 - £27,600
 
Fel ysgol rydym wedi cytuno ar y tri cham canlynol:
 
1. Nodi'r gr┼Áp o ddisgyblion a dargedir a nodi ei nodweddion ac anghenion.
2. Cynllunio sesiynau ymyrraeth sy'n gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o adnoddau.
3. Monitro a gwerthuso effaith yr adnoddau.
 
Yn Ysgol Gymraeg y Cwm, mae gennym gynllun cynhwysfawr sydd wedi’i gytuno ac yn cael ei fonitro gan Awdurdod Lleol ac ERW. Diben y cymorth ariannol yw i  hyrwyddo cynnydd a dileu rhwystrau dysgu i fyfyrwyr sy’n gymwys i’r cyllid hwn.
 
Rydym wedi defnyddio'r cyllid sydd ar gael i:

  • wella addysgu a dysgu drwy ddarparu rhaglen o gefnogaeth ac ymyrraeth cynnar i ddisgyblion 
  • darparu hyfforddiant o ansawdd uchel sy'n benodol i staff yr ysgol 
  • gweithredu a defnyddio systemau olrhain data i nodi anghenion, ymyriadau targed dysgwyr a monitro effaith.
  • datblygu sgiliau Cymhwysedd Digidol disgyblion  PYDd drwy ddarparu caledwedd pwrpasol ac addas yng Nghyfnod Allweddol 2.
  • cyfrannu at gynnal Clwb Brecwast yn rhad ac am ddim i ddisgyblion.
.
 

PDG Statement

The Pupil Deprivation Grant (PDG) is allocated to schools with pupils who come from low-income families and are currently known to be eligible for free school meals (e-FSM) and pupils who have been looked after continuously for more than six months (LAC).
Schools are expected to make the best use of this funding to implement sustainable strategies that will quickly bring about changes for learners eligible for free school meals or who are LAC.

 PDG allocation 2020/2021 - £27,600

As a school we have agreed the following three steps:
 
1.    To identify the target group of pupils, its characteristics and needs.
2.    To plan interventions which make the most effective use of resources.
3.    To monitor and evaluate the impact of resources.
 
At Ysgol Gymraeg y Cwm School we have a comprehensive plan, agreed and monitored by Swansea Local Authority and ERW, to promote progress and remove barriers to learning for students eligible for this funding.
We have used the funding available to:
  • enhance teaching and learning by providing a programme of early intervention and support for pupils
  • provide specific high quality training for school staff 
  •  implement and use data tracking systems to identify learners’ needs, target interventions and monitor impact.
  •  Improve pupils Digital Competency Skills by ensuring necessary equipment and hardware to facilitate learning in KS2
  • Supplement provision of free Breakfast Club for pupils.
Top