Menu
Gyda hyder, mae popeth yn bosib / With confidence, everything is possible
Home Page

Amdanom ni | About us

Search
Translate

 

Amdano Meini Bach | About Meini Bach

 

Mae Meini Bach yn sefydliad sy’n angerddol ynglŷn â rhoi cyfle i bob plentyn chwarae, dysgu a thyfu trwy’r Gymraeg, rydym yn gwerthfawrogi fod dod o hyd i ofal plant o safon uchel yn hynod o bwysig i chi fel rhiant.

 

Trwy ein gweithgareddau rydym yn cynnig taith rwydd i’ch plentyn i addysg cyfrwng Cymraeg. Yn y Cylch bydd cyfle i’ch plentyn fwynhau cwmni plant eraill a dysgu trwy chwarae dan ofal staff cymwys, cyfeillgar a brwdfrydig.

 

Mae symud o Gylch Meithrin i addysg Gymraeg yn gam naturiol a phwysig i’ch plentyn er mwyn iddo barhau i fwynhau profiadau dysgu a chwarae cyfoethog trwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Mae Meini Bach wedi cael ei sefydlu yn yr adaelad Blynyddoedd Cynnar yn Ysgol Gymraeg y Cwm, Bon-y-Maen.

 

Rydym yn cynnig 4 sessiwn gwahanol;

Sesiwn Cylch (9.00YB - 11.25YB)

Sesiwn Cyfleidiol Bore (9.00YB - 1.00YP)

Sesiwn Cyfleidion Prynhawn (11.30YB - 3.30YP)

Sesiwn Gofal Dydd (9.00YB - 3.30YP)

 

Meini Bach is a organization that is passionate about giving every child the opportunity to play, learn and grow through the medium of Welsh. We appreciate how important it is for you as a parent to find quality childcare and to feel that you are choosing the best education for your child.

 

Our activities will offer your child a smooth journey to Welsh-medium education enabling him/her to become bilingual. At Meini Bach your child will have the opportunity to enjoy the company of other children and learn through play with competent, friendly and enthusiastic staff.

 

The aim of Meini Bach is to promote the education and development of children from two years old to school age. 

 

Meini Bach has been established within the Foundation Phase building in Ysgol Gymraeg y Cwm, Bon-y-Maen. 

 

We offer 4 different sessions;

Cylch Session (9.00AM - 11.25AM)

Morning Wrap Around Session (9.00AM - 1.00PM)

Afternoon Wrap Around Session (11.30AM - 3.30PM)

Full Day Care  (9.00AM - 3.30PM)

Hysbysebu Meini Bach Advertising

Amdano Mudiad Meithrin

 

Mae Mudiad Meithrin yn angerddol dros roi'r cyfle i bob plentyn chwarae, dysgu a thyfu trwy’r Gymraeg. Trwy roi’r Gymraeg i blant ifanc Cymru, rydym yn gobeithio uno cenedl a datblygu cymuned Gymraeg amlddiwylliannol agored a llawn bywyd.

 

Sefydlwyd Mudiad Meithrin (Mudiad Ysgolion Meithrin yn flaenorol) yn 1971 er mwyn cynnal tirwedd gyfoethog o brofiadau chwarae a dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg i blant o’u genedigaeth hyd oedran ysgol.

 

Fel mudiad gwirfoddol sy’n angerddol ynglŷn ag annog a dathlu’r defnydd o’r Gymraeg, rydym wedi tyfu’n sylweddol dros y blynyddoedd ac yn parhau i ddylanwadu’n gadarnhaol ar fywydau plant yng Nghymru.

 

Mae’r angerdd, symbyliad a gofal sydd mor amlwg o fewn ein sefydliad yn parhau i ysbrydoli, annog a meithrin cenedlaethau ifancaf Cymru; cenedlaethau a fydd yn ffynnu oherwydd eu hymdeimlad o berthyn, hyder a balchder yn eu galluoedd a’u treftadaeth.

 

Mudiad Meithrin is passionate about giving every child the opportunity to play, learn and grow in Welsh. By giving the Welsh language to the young children of Wales, we hope to unify a nation and build a vibrant, open and multi-cultural Welsh community.

 

Mudiad Meithrin (formerly Mudiad Ysgolion Meithrin) was first established in 1971 in order to nurture a rich landscape of Welsh-medium play and learning experiences for children from birth to school-age.

 

As a voluntary organisation passionate about celebrating and encouraging the use of the Welsh language, we have grown considerably over the years and continue to positively influence the lives of children in Wales.

 

The collective passion, drive and care so apparent within our organisation continues to inspire, encourage and nourish the newest generations within Wales; generations that will thrive due to their sense of belonging, confidence and pride in their abilities and heritage.

Pwy yw Mudiad Meithrin?

Who are Mudiad Meithrin?

Top