Menu
Gyda hyder, mae popeth yn bosib / With confidence, everything is possible
Home Page

Blwyddyn 1 / Year 1

Search
Translate
Croeso i ddosbarth Blwyddyn 1. Miss Thomas yw ein hathrawes ac rydym yn lwcus bod gennym Miss Nicholson i’n helpu hefyd. Rydym yn mwynhau gweithio ar nifer o weithgareddau yn y dosbarth ac yn yr ardal allanol. Pob tymor rydym yn gweithio’n galed ac yn dysgu pethau newydd a chyffrous yn gysylltiedig a’r thema. Y tymor yma "Beth sydd yn y bocs?" yw ein thema.
Ewch i'r gwaelod i weld lluniau o flwyddyn 1 yn gweithio a chwarae.
 

Addysg Gorfforol
 

 
Bydd cyfnodau Addysg Gorfforol ar Ddydd Llun ac ar Ddydd Iau - cofiwch ddod â dillad addas i’r ysgol.
 
 

Llyfrau darllen / Cyswllt cartref

 
Mi fydd llyfrau / deunydd darllen / tasgau cartref yn cael eu dosbarthu ar Ddydd Gwener - dewch a’r deunydd yn ôl erbyn Ddydd Llun os yn bosib os gwelwch yn dda.
 
 

Arian cinio / ffrwyth

 
Gofynnwn yn garedig i chwi roi’r arian / siec mewn amlen gydag enw a dosbarth eich plentyn wedi ei ysgrifennu yn glir arno os gwelwch yn dda.  Gwerthfawrogwn yr arian ar DDYDD LLUN.

 

 Welcome to Year 1
 
Miss Thomas is our class teacher and we are lucky to have Miss Nicholson to help us too. We enjoy working on a number of activities in the classroom and in the outside area. Every term we work hard and learn new and exciting things related to the theme. This term 'What's in the box?' is our theme.

Scroll down to see pictures of us working and playing in Year 1.

P.E
 
Physical Education lessons are on Monday and Thursday- please bring appropriate clothing to school.


Books read / Link home
 
Reading books/home tasks and letters will be distributed every Friday in folders - bring the materials back by Monday if possible please.
 

Lunch money / fruit
 

We kindly ask you to put the money or a cheque in an envelope with your child's name and class clearly written on it. Please pay on Mondays.

Top