Menu
Gyda hyder, mae popeth yn bosib / With confidence, everything is possible
Home Page

Gofal 30 Awr am Ddim | 30 Hours Free Childcare

Search
Translate

Cynnig Gofal Plant Cymru

Gallai’r rhan fwyaf o rieni sy’n gweithio sydd â phlant 3 neu 4 oed fod yn cael help y llywodraeth gyda chostau gofal plant.

O dan Gynnig Gofal Plant Cymru, gallech hawlio 30 awr o addysg gynnar a gofal plant yng Nghymru bob wythnos, am hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Ei nod yw gwneud bywyd ychydig yn haws i rieni trwy gynnig help gyda chostau gofal plant.

Mae’r Cynnig eisoes wedi helpu rhieni ledled Cymru i ddychwelyd i’r gwaith, cynyddu eu horiau neu weithio’n fwy hyblyg. Mae eraill yn achub ar gyfleoedd hyfforddi i ddatblygu eu sgiliau, newid eu swydd neu ddechrau eu busnes eu hunain hyd yn oed.

Y nod yw rhoi ychydig bach mwy o arian bob mis i rieni sy’n gweithio, i’w wario ar bethau sy’n bwysig i’w teulu. 

 

Beth bynnag mae’r Cynnig yn ei olygu i chi a’ch teulu, peidiwch â cholli eich rhan chi o gymorth y llywodraeth gyda gofal plant.

 

Gallwch wneud cais ar gyfer Cynnig Gofal Plant Cymru nawr ledled Cymru.

The Childcare Offer for Wales

Most working parents of 3 or 4 year old children could be getting government help with childcare costs.

Under the Childcare Offer for Wales, you could claim 30 hours of early education and childcare in Wales a week, for up to 48 weeks of the year. It aims to make life a bit easier for parents by offering help with childcare costs.

The Offer has already helped parents from all over Wales to return to work, increase their hours or work more flexibly. Others are taking training opportunities to develop their skills, change their job or even start their own business.

The aim is to give working parents a bit of extra money every month, to spend on the things that are important to their family.
 
Whatever the Offer means for you and your family, don’t miss out on your share of government help with childcare. 

 

Applications for the Childcare Offer For Wales are open right now across Wales.

Top