Menu
Gyda hyder, mae popeth yn bosib / With confidence, everything is possible
Home Page

Cynllun Gwella Ysgol/ School Improvement Plan

Search
Translate

Cynllun Gwella Ysgol/School Improvement Plan
 
Blaenoriaethau ar gyfer 20-21/Priorities for 20-21
 

1.     Codi Safonau Iaith/Llythrennedd ar draws yr ysgol – Ffocws: Llafar a darllen
Raise standards in Language/Literacy across the school – Focus: Oracy and reading
 
2.     Codi Safonau Mathemateg/Rhifedd ar draws yr ysgol – Prif Ffocws: Llythrennedd Rhifyddol
Raise Standards in Numeracy/Mathematics across the school – Focus: Numerical Literacy
 
3.     Parhau i wella’r ddarpariaeth a safonau Cymhwysedd Digidol disgyblion.
Continue to improve pupils Digital Competency skills 
 
4.     Cryfhau cysylltiadau gyda chymuned yr ysgol a chreu cysylltiadau gyda chymunedau ehangach er mwyn codi safonau - ffocws ar Iechyd a Lles.
Strengthen links with the school community and establish links with wider communities in order to raise standards - focus on Health and Wellbeing.
 
 

Top