Menu
Gyda hyder, mae popeth yn bosib / With confidence, everything is possible
Home Page

Blwyddyn 6 / Year 6

Search
Translate

Croeso i’n dosbarth ni!😃

 

Croeso i ddosbarth blwyddyn 6. Mrs Pryce yw ein hathrawes ac rydym yn lwcus bod gennym Mrs Morgan a Mrs Dawson i’n helpu hefyd.

 

Thema

Ein thema'r tymor yma yw 'Mwy na Mods a Rockers'. (Gweler y trosolwg isod er mwyn gweld y gweithgareddau cyffrous fydd yn digwydd yn ystod y tymor).
 
Addysg gorfforol

Bydd cyfnodau addysg gorfforol ar Ddydd Mawrth (nofio) a Dydd Gwener - cofiwch wisgo dillad addas i’r ysgol.


Gwaith cartref
Mi fydd tasgau cartref yn cael eu gosod ar Ddydd Gwener yn ardal Teams y dosbarth ar Hwb - cwblhewch y tasgau cartref erbyn y Dydd Gwener ganlynol os gwelwch yn dda.

 

Llyfrau darllen

Mi fydd llyfrau darllen yn cael eu dosbarthu ar Ddydd Gwener a gofynnwn i chi eu dychwelyd erbyn Dydd Mawrth. Yn anffodus, ni fyddwn yn gallu darparu llyfr newydd os dydy llyfrau ddim yn dychwelyd i'r ysgol yn wythnosol. 

 

Ffrwyth, dŵr ac ysgol iach

Mae croeso i chi ddod a ffrwyth YN UNIG i'r ysgol i'w bwyta yn ystod amser chwarae (dim bisgedi / ffrwyth wedi sychu). Caniateir dŵr llonydd yn ystod y dydd. Gellir rhoi 'squash' i  blant yn eu pecynnau bwyd ond anogir bwyta'n iach yn yr ysgol. DIM diodydd ffisi na losin os gwelwch yn dda. Rydym hefyd yn ysgol DDI-GNAU oherwydd peryglon alergedd difrifol ymysg disgyblion.

 

Cinio

Cofiwch i ddefnyddio system dalu 'Squid' ar lein ar gyfer cinio eich plentyn.

 

 

Welcome to our class!😃


Welcome to Year 6. Mrs Pryce is our class teacher and we are lucky to have Mrs Morgan and Mrs Dawson to help us too.

 

Theme

Our theme this term is 'More than Mods and Rockers'. (Please see the overview below for ideas and activities planned for the term ahead).


P.E
Physical education lessons are on Tuesdays (swimming) and Fridays - please wear appropriate clothing to school.

 

Home tasks
Home tasks will be set every Friday in the children's Teams area on the Hwb platform - please complete home tasks by the following Friday

 

Reading books

Reading books will be distributed every Friday and we ask you to return them by the following Tuesday. Unfortunately, if books are not returned weekly, we will not be able to provide a new book until it is returned. 

 

Fruit, water and healthy school

Children can bring fruit to school to enjoy at break time (no biscuits /dried fruit). ONLY still WATER is allowed during the day. Squash is only permitted in lunch boxes - NO fizzy pop or sweets please. We are a NUT FREE school due to serious implications of allergy. 

 

Lunch money

Remember to use the online payment system 'Squid' for dinners.

Gwefannau defnyddiol / Useful websites 

Top